ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Print

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

kivonat

magánszemélyek Mobiak honlapon keresztül történő vásárlásához

 

I.

Általános  rész

 

  1. Ez a szabályozás  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE,  és  a készítés idején hatályos vonatkozó magyar jogszabályok  alapján készült.

 

  1. Jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Tűzbiztonság 2000 Kereskedelmi, Szakértői és Szolgáltató Kft. /cégjegyzékszáma:Cg.01-09-072091/, a továbbiakban Adatkezelő készítette. Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

 

  1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések jogalapja és célja:

 

a.)   szerződések teljesítése /munkáltatói szerződés, magánszemély vásárlása, webshopon                 keresztüli vásárlás/;

b.)  jogos érdek alapján /munkahelyi ellenőrzés, céges adatok védelme, potenciális munkavállalók toborzása, kiválasztása, kamerarendszer működtetése/;

c.) jogi kötelezettség teljesítése / az Adatkezelő munkavállalóiról a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése, bevallások és jelentések küldése; magánszemélyek vásárlása kapcsán is a számlák megtartása a számviteli törvény szerint/;

d.) hozzájárulás alapján. Azaz az adat alany, valamikor, valamilyen bizonyítható módon hozzájárult az adatkezeléshez;

 

Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezel/het Személyes adatokat.

 

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

 

 

 

 

 

  1. Az Adatkezelő a következő jellegű személyes adatokat kezeli:

 

-                magánszemély vásárlóknak a számviteli törvény szerinti számlakiállításhoz szükséges adatai.

 

  1. Fogalmak a hivatkozott jogszabály alapján:

 

-                „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

-                „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

-                „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

-                „adatfeldolgozó” az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók a jelen tájékoztató 31. és 32. pontban felsoroltak.

-                „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez, akár az is, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet;

-                „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

  1. A személyes adatok:

 

a.)   kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b.) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

c.)   az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d.)   pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.

e.)   kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

 

7.      Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő – eredeti vagy további – kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Az érintett figyelmét e jogra kifejezetten fel kell hívni, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

           

8.      Ha az Adatkezelő tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. Az érintettet az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár. Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni.

 

 

II.

Magánszemély vásárlók személyes adatainak kezelése

 

9.      A számlák papír alapon készülnek a Számlázó Programom elnevezésű vállalatirányítási rendszerünkben. Rendszergazdánk közreműködésével ezen adatokhoz történő hozzáférést az üzleti tevékenységünkhöz feltétlenül szükséges munkavállalóinkra szűkítettük, egyedi jelszó használatához kötve.

 

10.    A számlák 2 példányban kerülnek kinyomtatásra, egyik példánya a vevő részére kerül átadásra, a másik példányt a kiállítás követő naptól a titkárságon elzárt szekrényben tároljuk, majd a könyvelést végző Diakont Kft.-nek átadjuk a számla kiállítását követő hónap 10-én. A tárgyév számviteli lezárását követő 60 napon belül a számlák visszakerülnek Társaságunkhoz, ahol zárt szekrényben, a számviteli törvényben meghatározott ideig tároljuk, azt követően megsemmisítjük. Igény esetén készíthető részükre elektronikus számla is, az azokra érvényes szabályok alapján.

 

11.    Minden érintett munkatársunk Titoktartási Nyilatkozatban vállalta, hogy a személyes adatokat kizárólag Társaságunk üzleti érdekében használja, senki más által használni nem engedi, továbbadni nem fogja.

VI.   

Adat alany magánszemélyek jogai, tájékoztatások

 

12.    Az adat alany magánszemély a tulajdonosa a róla szóló adatoknak. Kérheti, hogy mutassuk meg, milyen információink vannak róla, elrendelheti azok helyesbítését. Bizonyos esetekben kérheti azok törlését (amennyiben ez lehetséges), vagy éppen az adatkezelés felfüggesztését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

13.    A könyvelést és bérszámfejtést végző vállalkozás részére átadunk minden olyan üzleti iratot, melyet a Számviteli törvény megkövetel.

Átadjuk továbbá mindazon adatokat is, melyek a bérszámfejtéshez szükségesek.

Vele a szükséges szerződésmódosítások megtörténtek.

 

14.    Külsősként hozzáférhetnek Társaságunk számítógépein lévő bizonyos adatokhoz – szerződés alapján – a következő szolgáltatók:

 

a.)   számítógépes rendszergazda;

b.)   a Számlázó Programom vállalatirányítási rendszer szoftvergazdája;

c.)   a tárhely és levelező program kezelője/szolgáltatója,

d.)   az elektronikus számlák készítője, továbbítója és tárolója.

 

 

Ezen partnereinktől Titoktartási Nyilatkozatot kértünk mind a személyes adatok védelme, mind pedig üzleti titkaink megőrzése megerősítése érdekében.

 

15.    Jelen Tájékoztató Adatkezelője a Tűzbiztonság 2000 Kereskedelmi, Szakértői és Szolgáltató Kft., a cég adatai e Tájékoztató első lapján megtalálhatók.

 

16.    Amennyiben Társaságunk adatkezelésével kapcsolatban kérdése, kérése, észrevétele van, kérjük Pelek Balázs kollégánkat keresni a 370-0108, 06-70-606-2906 telefonszámon, vagy az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.

 

17.    Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani, az alábbi helyen teheti meg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel.: +36 (1) 391-1400 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

18.    Jelen Tájékoztató 2019. július 15-től hatályos.

 

Budapest, 2019. július 12.

 

 

                                                                                                          ifj. Héra Attila

                                                                                                       ügyvezető igazgató

 

KOSÁR

 x 

Cart empty

Copyright ® Tűzbiztonság 2000 Kft. | Adószám: 10458813-2-41 | CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-072091 | Unicredit Bank: 10918001-00000093-91940001