Adatvédelmi Tájékoztató 2019

Print

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

I.

Általános  rész

 

  1. Ez a szabályozás  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  és  a készítés idején hatályos vonatkozó magyar jogszabályok  alapján készült.

 

  1. Jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Tűzbiztonság 2000 Kereskedelmi, Szakértői és Szolgáltató Kft. /cégjegyzékszáma:Cg.01-09-072091/, a továbbiakban Adatkezelő készítette. Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

 

  1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések jogalapja és célja:

 

a.)     szerződések teljesítése /munkáltatói szerződés, magánszemély vásárlása, webshopon keresztüli vásárlás/;

b.)    jogos érdek alapján /munkahelyi ellenőrzés, céges adatok védelme, potenciális munkavállalók toborzása, kiválasztása, kamerarendszer működtetése/;

c.)     jogi kötelezettség teljesítése / az Adatkezelő munkavállalóiról a jogszabályok által előírt nyilvántartások vezetése, bevallások és jelentések küldése; magánszemélyek vásárlása kapcsán is a számlák megtartása a számviteli törvény szerint/;

d.)    hozzájárulás alapján. Azaz az adat alany, valamikor, valamilyen bizonyítható módon hozzájárult az adatkezeléshez;

 

Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezel/het Személyes adatokat.

 

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

 

 

 

  1. Az Adatkezelő a következő jellegű személyes adatokat kezeli:

 

-                a munkavállalók munkaviszonnyal és egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos iratait lásd. Lista;

-             potenciális munkavállalók önéletrajza, motivációs levele;

-                videó kamera rendszer felvételeit a raktári területeknél;

-                magánszemély vásárlóknak a számviteli törvény szerinti számlakiállításhoz szükséges adatai.

 

  1. Fogalmak a hivatkozott jogszabály alapján:

 

-                „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

-                „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

-                „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

-                „adatfeldolgozó” az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók a jelen tájékoztató 31. és 32. pontban felsoroltak.

-                „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez, akár az is, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet;

-                „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

  1. A személyes adatok:

 

a.)   kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b.) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

c.)   az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d.)   pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.

e.)   kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

 

7.      Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő – eredeti vagy további – kezelése ellen, amelybe beletartozik a profilalkotás is, ha az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Az érintett figyelmét e jogra kifejezetten fel kell hívni, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

 

8.      Ha az Adatkezelő tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. Az érintettet az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár. Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni.

 

II.

Munkaügyi iratok kezelése, ellenőrzés

 

9.      A munkaügyi iratok papíralapú kezelése az ügyvezetésnél történik, dossziékba rendezve, zárható szekrényben, elzárva. Gyakorlatilag ugyanezen iratok digitális tárolása számítógépen, jelszóval védetten történik. Ezen iratok az érintett részéről bármikor megtekinthetőek.

Az általunk kezelt személyes adatok, iratok listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

 

 

10.    A munkáltató hatósági erkölcsi bizonyítványt akkor kérhet a munkaviszonyt létesíteni szándékozó személytől, ha az adott munkakörben az érintett személy foglalkoztatása a munkáltató jelentős vagyoni érdeke, a törvény által védett titok sérelmének veszélyével járna.

Az erkölcsi bizonyítvány nem másolható le és nem csatolható a munkaügyi iratokhoz. Bemutatása után vissza kell adni a munkavállalónak.

 

 

11.    A fenti adatok közül azokat, melyek a bérszámfejtéshez szükségesek a Dia-Kont Kft. részére további adatfeldolgozásra átadjuk. 2. sz. melléklet.

 

12.    Az 1. sz. mellékletben felsorolt adatok, iratok általunk történő kezelését, továbbá a 2. sz. mellékletben felsorolt adatok továbbítását, valamint a videó kamerák őket érintő felvételeit személyenkénti Nyilatkozatban veszik tudomásul és járulnak hozzá mind jelenlegi, mind pedig esetleges későbbi munkatársaink. 3. sz. melléklet.

 

13.    Korábbi munkatársainkról csak azon adatokat őrizzük meg papír, illetve digitális alapon, amelyek itteni munkaviszonyuk esetleges későbbi igazolásához feltétlenül szükségesek. 4. sz. melléklet.

 

14.    Azon személyek adatait, akik munkafelvételre jelentkeztek, de velünk munkaviszonyba nem léptek, az ügyük lezárását követő 3 hónap után megsemmisítettük, illetőleg töröltük. A jövőben is ez fog történni.

 

15.    A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhető. Ennek keretében a munkáltató technikai eszközt is alkalmazhat, ha erről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatja.

 

16.    A munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközt, rendszert – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja. A munkáltató ellenőrzése során a munkaviszony teljesítéséhez használt számítástechnikai eszközön tárolt, a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be.

 

III.   

Videó kamera rendszer

 

17.    A videó kamera rendszer biztonsági és vagyonvédelmi célokat szolgál.

 

18.    A videó kamerák működésére mindenhol szabványos jelzőtábla hívja fel a figyelmet. A földszinti raktár mind irodai, mind pedig udvari oldalán felirat jelzi, hogy a terület videó kamerával felügyelt.

 

19.    A kamerák felvételei mind élőben, mind utólagosan megnézhetők biztonsági és vagyonvédelmi célból. A felvételt követő 3 hónap után törlésre kerülnek.

 

IV.   

Egyéni vállalkozó partnereink személyes adatainak kezelése

 

20.    Egyéni vállalkozó partnereink által saját vállalkozásuk működtetéséhez használt adatai nem képezik jelen Tájékoztató tárgyát, tekintettel arra, hogy minden személy maga jogosult rendelkezni saját adataival.

 

V.

Magánszemély vásárlók személyes adatainak kezelése

 

21.   A számlák papír alapon készülnek a Számlázó Programom elnevezésű vállalatirányítási rendszerünkben. Rendszergazdánk közreműködésével ezen adatokhoz történő hozzáférést az üzleti tevékenységünkhöz feltétlenül szükséges munkavállalóinkra szűkítettük, egyedi jelszó használatához kötve.

 

22.    A számlák 2 példányban kerülnek kinyomtatásra, egyik példánya a vevő részére kerül átadásra, a másik példányt a kiállítást követő naptól a titkárságon elzárt szekrényben tároljuk, majd a könyvelést végző Diakont Kft.-nek átadjuk a számla kiállítását követő hónap 10-én. A tárgyév számviteli lezárását követő 60 napon belül a számlák visszakerülnek Társaságunkhoz, ahol zárt szekrényben, a számviteli törvényben meghatározott ideig tároljuk, azt követően megsemmisítjük.

         Igény esetén készíthető részükre elektronikus számla is, az azokra érvényes szabályok alapján.

 

 

 

 

23.    Minden érintett munkatársunk Titoktartási Nyilatkozatban vállalta, hogy a személyes adatokat kizárólag Társaságunk üzleti érdekében használja, senki más által használni nem engedi, továbbadni nem fogja. 5. sz. melléklet.

 

VI.   

Adat alany magánszemélyek jogai, tájékoztatások

 

24.    Az adat alany magánszemély a tulajdonosa a róla szóló adatoknak. Kérheti, hogy mutassuk meg, milyen információink vannak róla, elrendelheti azok helyesbítését. Bizonyos esetekben kérheti azok törlését (amennyiben ez lehetséges), vagy éppen az adatkezelés felfüggesztését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

25.    A számlakészítés kétféle módon történik. Papír alapon, a Számlázó Programom elnevezésű vállalat irányítási rendszerünkben. Azon partnereink részére pedig, akik befogadják az elektronikus számlákat, ebben a formában.

 

26.    A könyvelést és bérszámfejtést végző vállalkozás, mint adatfeldolgozó részére átadunk minden olyan üzleti iratot, melyet a Számviteli törvény megkövetel.

Átadjuk továbbá mindazon adatokat is, melyek a bérszámfejtéshez szükségesek.

Vele a szükséges szerződésmódosítások megtörténtek.

 

27.    Külsősként hozzáférhetnek Társaságunk számítógépein lévő bizonyos adatokhoz – szerződés alapján – a következő szolgáltatók:

 

a.)   számítógépes rendszergazda;

b.)   a Számlázó Programom vállalatirányítási rendszer szoftvergazdája;

c.)   a tárhely szolgáltató;

d.)   a levelező programok kezelője;

e.)   az elektronikus számlák készítője, továbbítója és tárolója.

 

Ezen partnereinktől Titoktartási Nyilatkozatot kértünk mind a személyes adatok védelme, mind pedig üzleti titkaink megőrzése megerősítése érdekében.

 

28.    Adatkezelő alapvető érdeke, hogy az általa kezelt és jelen Tájékoztatóban megjelölt, és minden további, a Társaság működését érintő adat és információ kizárólag saját felhasználásra kerüljön. Ennek érdekében folyamatosan megtesz minden intézkedést az adatbiztonság növelésére. Tekintettel fentiekre, továbbá arra, hogy Társaságunk nem kezel különleges kategóriába sorolható személyes adatokat, adatvédelmi hatásvizsgálatra jelenleg nem kerül sor.

 

29.    Jelen Tájékoztató Adatkezelője a Tűzbiztonság 2000 Kereskedelmi, Szakértői és Szolgáltató Kft., a cég adatai e Tájékoztató első lapján megtalálhatók.

 

30.    Amennyiben Társaságunk adatkezelésével kapcsolatban kérdése, kérése, észrevétele van, kérjük Pelek Balázs kollégánkat keresni a 370-0108, 06-70-606-2906 telefonszámon, vagy az This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen.

 

31.    Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani, az alábbi helyen teheti meg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel.: +36 (1) 391-1400 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

32.    Jelen Tájékoztató 2019. július 15-től hatályos.

                                         

Budapest, 2019. július 12.

 

 

                                                                                                          ifj. Héra Attila

                                                                                                       ügyvezető igazgató

 

 

                                     

 

 

 

1. sz. melléklet

L I S T A

 

  1. A  munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos munkaügyi iratai, adatai listája:

 

a.) önéletrajz;

b.) motivációs levél;

c.) nyilatkozat saját egészségi állapotáról;

d.) munkaköri orvosi alkalmassági vélemény;

e.) személyi iratmásolatok: lakcímkártya, személyazonosító igazolvány, adóigazolvány, TAJ kártya, vezetői engedély;

f.) végzettséget igazoló iratok másolatai: legmagasabb állami iskolai végzettségről, a munkaviszonyhoz kapcsolódó szakképzésekről, nyelvvizsgáról;

g.) a Dia-Kont Kft. által kért kitöltött Adatlap új munkavállaló felvételéhez;

h.) Igazolás foglalkoztatói bejelentésről;

i.) munkáltatói igazolás a munkavállaló nyilvántartásba vételéről;

j.) alapbér és szabadságértesítő;

k.) munkaszerződések, munkaszerződés módosítások;

l.)  munkaköri leírás;

m.) orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételről, másolat;

n.) fizetési előlegkérelmek;

o.) esetleges fegyelmi iratok.

 

  1. Egyszerűsített foglalkoztatás bejelentéséhez szükséges mindenkori adatok.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

ADATLAP ÚJ MUNKAVÁLLALÓ FELVÉTELÉHEZ                                      2. sz. melléklet

 

 

Munkavállaló neve:     ………………………………………………………………..…..……………

 

Születési (lánykori) neve: ….........................................................................................................

 

Születési helye: …................................................ Születési dátuma: …………..…….......................

 

Adóazonosító jel: …………................................. TAJ-szám: …........................................................

 

Anyja születési neve: …..............................................................................................................

 

Állampolgársága: ……………....…………………………………………………………………....

 

Lakcíme:…………………………….……………………………………………………………….

 

Munkaviszony kezdete: …………………………….…. Heti munkaórák száma: ……. óra

 

Munkabér (bruttó) összeg: ……………………………. Ft

 

FEOR szám és FEOR szerinti megnevezés: ………………….………….…………………………

 

Próbaidő időtartama: 90 nap.

Munkaidő napi kezdete…………......vége……………

 

Végzettség 1.: ….......................................................................................................................

Bizonyítvány száma 1.: …..............................Kibocsátó…………..……….……………………..

 

Végzettség 2.: ….......................................................................................................................

Bizonyítvány száma 2.: …..............................Kibocsátó………………………...........................

 

Átutalás esetén bankja neve, számlaszáma: ……………………………………………………………………………………………................

 

Egyéb: ………………………………………………………………………………………………

 

Gyerekek száma: ………………… Családi kedvezmény igénybevétele: igen / nem

 

Gyerek után járó pótszabadság igénybevétele: igen / nem

 

Kijelentem, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

 

 

Budapest, …………………..                                           

 

                                                                                               ……….……………………..              munkavállaló aláírása

           3. sz. melléklet

 

 

N Y I L A T K O Z A T

 

 

Alulírott …………………………………….. munkavállaló tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a Tűzbiztonság 2000 Kft.  a vele  kötött munkaviszonyomhoz szükséges adataimat kezelje és a bérszámfejtéshez szükséges adataimat a Dia-Kont Kft részére átadja.

Tudomásul veszem, hogy fenti adataimat, irataimat bármikor megtekinthetem.

Kérem, hogy munkaviszonyom megszűnését követően mindazon adatom kivételével, melyek munkaviszonyom esetleges későbbi igazolásához szükségesek, törlésre, megsemmisítésre kerüljön.

 

Tudomásul veszem továbbá, hogy a Kft. raktári területein működő videó kamerák – személyemet is érintő - felvételeit a Tűzbiztonság 2000 Kft. érdekében – szükség szerint – felhasználják.

 

 

Budapest, ……………………………….

                                                          

 

                                                                    ……………………………..

                                                                                                            munkavállaló

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     4. sz. melléklet

 

Korábbi munkavállalók adatai

 

Korábbi munkatársainkra vonatkozó azon iratokról, illetve adatokról, amelyek itteni munkaviszonyuk esetleges későbbi igazolásához feltétlenül szükségesek:

           

a.)   munkaszerződések,

b.)   a munkaviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos iratok.

 

 

                                                                                                                                     5. sz. melléklet

 

Titoktartási Nyilatkozat

 

 

Alulírott név:………………………………………………...…………………………………………………..

lakcím:…………………………………………………………………………………………………

anyja neve: ..…………………………………………………………………………………………..

 

mint titoktartásra kötelezett (továbbiakban: Titoktartásra Kötelezett), a jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy a  Tűzbiztonság 2000 Kft. részéről a hatályos Titoktartási Szabályzatot megismertem.

 

Kötelezettséget vállalok arra, hogy időbeli korlátozás nélkül az abban üzleti titoknak minősített adatokat, információkat, Üzleti Partnereink személyes adatait megőrzöm.

 

Az üzleti titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon - akár saját célra - hasznosítani, a Cég érdekei ellen felhasználni.

 

Tartózkodom minden olyan magatartástól, amely a Cég gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

 

A fenti kötelezettségem megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint munkajogi, polgári jogi és büntetőjogi és anyagi felelősséggel tartozom.

 

Tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség munkaviszonyom vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennállását követően is terhel.

 

Budapest, ………………………………..

 

 

 

                                                                            ………………………………………

                                                                                                    titoktartásra kötelezett

 

 

 

KOSÁR

 x 

Cart empty

Copyright ® Tűzbiztonság 2000 Kft. | Adószám: 10458813-2-41 | CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-072091 | Unicredit Bank: 10918001-00000093-91940001